การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคเช้า)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคบ่าย)
 

รายงานผลการประเมิน Pre O-NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12