1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. นักเรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

3. พัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำให้มีความรู้ ทักษะทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา

4. พัฒนานักเรียนที่มีคุณภาพ ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ

5. พัฒนานักเรียน ให้มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างน้อย 1 ภาษา

6. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ แก่นักเรียน ชุมชน และหน่วยงานทั่วไป

7. นักเรียน เรียนอย่างมีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

8. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข