ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้าร่วมการแข่งขัน QUIZ SHOW IN ENGLISH
ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน คือ

นางสาวปานไพลิน อายุบวร ม.5/6

นางสาวธัชพรรณ ลีสนธิไชย ม.5/6

นางสาวสุรัชนี วิเชียรมณี ม.5/6  

คุณครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม คือ 
คุณครูจตุพร  จตุรลาวัลย์  คุณครูปดิวรัดา  ณ อุบล
และ MR.ALEX  WHEWALL  วันที่ 12 มีนาคม 2560