ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละวิชาจากการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2559

ผู้สอบวิชาภาษาไทย รหัส 01

ได้คะแนนสูงสุด 91.50 คะแนน

นายวัชรินทร์ บุญยวงศ์ ชั้นม.6/1

 

ผู้สอบวิชาสังคมศึกษา รหัส 02

ได้คะแนนสูงสุด 69.00 คะแนน

นางสาวชนิกานต์ คงมนต์ ชั้นม.6/6

 

 

ผู้สอบวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03

ได้คะแนนสูงสุด 92.50 คะแนน

นายครองพิภพ วิรัตินันท์ ชั้นม.6/3

  

ผู้สอบวิชาคณิตศาสตร์ รหัส 04

ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน

นายสมพจน์ จันทรวงศ์ ชั้นม.6/3

 

ผู้สอบวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส 05

ได้คะแนนสูงสุด 80.00 คะแนน

นางสาววรธร เทพรัตน์ ชั้นม.6/1