การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ในการสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559