การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบตัวนักเรียนเป็นศิษย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ณ หอประชุมธัชมุนี วันที่ 20 เมษายน 2560