ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบตัวนักเรียนเป็นศิษย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ณ หอประชุมธัชมุนี วันที่ 20 เมษายน 2560