ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแนะแนวโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
รับมอบทุนการศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
จากคุณพรศักดิ์ เรืองวัฒนากุล (ร้านจินตนา)
เพื่อจัดสรรให้แก่นักเรียนที่ฐานะขาดแคลน ความประพฤติดี
สนใจและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

วันที่ 9 มิถุนายน 2560