ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
มาศึกษาดูงาน ศูนย์สะเต็ม โครงการ EP
กลุ่มบริหารงานพัฒนานักเรียน และการจัดการเรียนการสอน
8 กลุ่มสาระ ฯ
วันที่ 9 มิถุนายน 2560