ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการภักดี เหมทานนท์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
รับมอบป้ายสนับสนุนเงิน 45,000 บาท
จากนายสัตวแพทย์บุญประสิทธิ์ ฉันทรัตนาคินทร์
สัตวแพทย์อำเภอพระพรหม
ศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศและที่ปรึกษาชมรม 80 ปี เบญจมฯ
เพื่อจัดซื้อศาลาทรงไทย ให้นักเรียนได้ใช้พักผ่อน ทำการบ้าน
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ณ ลานเข้าแถว วันที่ 14 มิถุนายน 2560