การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560


 UPDATE : 27 ตุลาคม 2560