การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบใหม่

ปีการศึกษา 2561 (TCAS)