การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมิน Pre O-NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12