การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคเช้า)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคบ่าย)