ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก  ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน