การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2560