การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเศรษฐภัทร์  สุธาประดิษฐ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา  

     เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ตารางการทำงาน
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010   สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ