การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์


นายบรรดร  สุราราช
ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ ประวัติย่อผู้วิจัย