ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 500 แผ่น/รีม (ALCOTT ห่อฟ้า)
จำนวน 1 รายการ โดยวิธีพิเศษ