ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง สอบราคาจ้างบริการจัดทัวร์ (๙๐.๑๒.๑๕.๐๑) โครงการค่ายภาษาอังกฤษศึกษาแหล่งเรียนรู้
ณ จังหวัดเชียงใหม่