ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง สอบราคาจ้างบริการจัดทัวร์ (๙๐.๑๒.๑๕.๐๑) โครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียน ASEAN Tour
ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย-สาธารณรัฐสิงคโปร์