ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกาศราคาจ้างโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน Historical Tour ณ ภาคกลางและภาคเหนือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)