การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตยและระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย โครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในหนวยงานภาครัฐ
ดวยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)