การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์และธรณีวิทยา ณ ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)