ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์คู่ขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)