ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 6 อาคารเรียน 7 และอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)