ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐ
สิงคโปร์  ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)