ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ที่ 100/2560

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีทึ่ 4 ปีการศึกษา 2560