ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ระบบติดตามตามผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560
ปิดรับข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แล้ว

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

 ดาวน์โหลดข้อมูล PDF 

** สามารถติดตามผลเพิ่มเติมได้จากงานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้อง 211**

www.benjama.ac.th/bmclub