การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายภักดี เหมทานนท์
ผู้อำนวยการ

นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายดุสิต คงจันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัฒนานักเรียน

ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ  ศรีสุวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป