การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

159 หมู่ 3 ตำบลโพธิ์เด็จ อำเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075-447004-5

เว็บไซต์ : http://www.Benjama.ac.th

และสามารถติดต่อผ่านทางแบบฟอร์มในแท็บ แบบฟอร์มการติดต่อ