การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  • อัตลักษณ์ของผู้เรียน

 

การเรียนดีเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

 

  • เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

 

ความเข้มแข็งทางวิชาการ