• อัตลักษณ์ของผู้เรียน

 

การเรียนดีเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

 

  • เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

 

ความเข้มแข็งทางวิชาการ