ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง สอบราคาจ้างบริการจัดทัวร์ (๙๐.๑๒.๑๕.๐๑) โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์