ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการจัดทัวร์ (๙๐.๑๒.๑๕.๐๑) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย-สาธารณรัฐสิงคโปร์ (SMTP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)