ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการ สอวน
ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562
สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

📅 วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

เวลา

วิชา

9:00-12:00

ชีววิทยา

 

คณิตศาสตร์

 

ดาราศาสตร์

13:00-16:00

เคมี

 

คอมพิวเตอร์

 

ฟิสิกส์

🔗 รายชื่อผู้เข้าสอบช่วงเช้า

🔗 รายชื่อผู้เข้าสอบช่วงบ่าย

📅 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

🏢 สถานที่สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดการสอบ Pre-ONET
นักเรียน ม.3 และ ม.6 ร.ร.เบญจมราชูทิศ ครั้งที่ 1/2562
(วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 2562 )

🔗 กรรรมการคุมสอบ Pre-ONET ม.3 และ ม.6 ครั้งที่ 1/2562
🔗 ตารางสอบ Pre-ONET นักเรียน ม.3 และ ม.6