📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 การสอบปลายภาค 📢
ภาคเรียนที่ 1/2562

🔴 ดาวน์โหลดตารางสอบปลายภาค

🔴 ดาวน์โหลดคำสั่งคุมสอบปลายภาค

การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
และผู้ปกครองชั้นเรียน
(Classroom  Meeting)

ประชุมในวันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562

🔗 กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

🔗 สถานที่พบครูวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน

🔗 ขั้นตอนในการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

📢 รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการ สอวน
ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562
สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

📅 วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

เวลา

วิชา

9:00-12:00

ชีววิทยา

 

คณิตศาสตร์

 

ดาราศาสตร์

13:00-16:00

เคมี

 

คอมพิวเตอร์

 

ฟิสิกส์

🔗 รายชื่อผู้เข้าสอบช่วงเช้า

🔗 รายชื่อผู้เข้าสอบช่วงบ่าย

📅 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

🏢 สถานที่สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562