ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจาก กลุ่มบริหารงานวิชาการ แนวปฏิบัติของนักเรียนในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เข้าแถวเคารพธงชาติตามปกติ คาบที่ 1-2  พบครูที่ปรึกษา -	รับผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2558 -	รับตารางเรียนภาคเรียนที่2/2558 -	ชำระเงินบำรุงการศึกษา -	รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน คาบที่ 3    เรียนตามปกติ        หมายเหตุ การแต่งกายของนักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนทุกคน