ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศเป็นสนามสอบ GAT/PAT
ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ และ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

       การทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561
             - ไม่อนญาตให้ผู้ที่ไม่มีบัตรแสดงตนผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
             - ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากกำหนดเริ่มทำแบบทดสอบไปแล้ว 30 นาที
             - ไม่อนุญาตให้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาทำแบบทดสอ

      สทศ.อนุญาตให้นำเฉพาะ
         1. บัตรที่ใช้แสดงตนของผู้เข้าสอบ คือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
             หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการ ที่มีรูปถ่ายฉบับจริง ยังไม่หมดอายุ
         2. ปากกาลูกลื่น
         3. ดินสอดำที่มีความเข้ม 2B
         4. กบเหลาดินสอ
         5. ยางลบดินสอ
      เข้าห้อบได้เท่านั้น.