📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

  1. ความสามารถในการสื่อสาร

  2. ความสามารถในการคิด

  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี