ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4