ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน (วิชาสังคมศึกษา)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561