ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนตรวจสอบเลขประจำตัวนักเรียน และชื่อ-สกุล
เพื่อใช้ในการสมัครกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 

รายชื่ออัพเดทล่าสุด
17.40 น. 21 พ.ค. 61