ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน
(วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)