ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผล การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ปี 2561 รอบคัดเลือก
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ระดับประถมศึกษา