ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)