ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

 เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานเครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคใต้ตอนบน  ปีการศึกษา  2561