ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่เป็นครูผู้สอน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อในการเรียนการสอน
ในโครงการ English Programme