ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง  รับสมัครผู้ดูแลระบบ IT ของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีการศึกษา  2561