ข่าวประชาสัมพันธ์

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
วันที่ 2-3 มีนาคม 2562

* คลิกที่ภาพเพื่อเปิดภาพขนาดใหญ่ *
ตารางสอบ

ผังห้องเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ผังโรงเรียนเบญจมราชูทิศ