📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม (รอบที่ 2)

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

  คลิกอ่านประกาศ