📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง  รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และผู้ดูแลระบบ IT
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีการศึกษา  2562