📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562